"SKILL DAY - NASTY GIRLS V2"
3 Rounds:
50x Pistol Squats
7x Muscle Ups
10x HHPC (80/60)

Nasty Girls V2.jpg

Comment